Adatkezelési tájékoztató

A Csoki Korzó Kft. (székhely: 7627 Pécs, Szeder u. 32/2.; cégjegyzékszám: Cg. 02-09-078242; adószám: 23710085-2-02 ; a továbbiakban: “Társaság”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: “Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 

I. Adatkezelő

Az adatok kezelője: CSOKI KORZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhelye: 7627 Pécs, Szeder u. 32/2.

Cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-078242

Adószáma: 23710085-2-02

Telefonszám: +36 30 277 1621, +36 70 347 2501

Email cím: info@csokikorzo.hu

 

II. Általános fogalmak

a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

További hivatkozott jogszabályok:

– Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

– Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

III. A Társaság adatkezelései

3.1. A honlap látogatása

A Társaságnak a http://www.mayachocolate.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság Google Analytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. Sütiket használ például az alábbi információk rögzítésére: a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, a weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal eléréséhez használt böngésző típusa, az eléréshez használt számítógép földrajzi helye. A weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

3.2. Regisztráció a webáruházban

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván.

Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja.

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása.

Adatfeldolgozó: Dotroll Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

3.3. Vásárlás a webáruházban

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházkínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születésihelye, ideje.

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása).

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása.

Adatfeldolgozó:

  • Dotroll Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.
  • Rau-Mül Kft. székhelye 7626 Pécs, Lánc utca 18. fszt.1. könyvelési feladatok végzése, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Adattovábbítás:  GLS Hungary Kft. székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2. termékek kiszállítás céljából szerződött futárcég: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege, vásárló telefonszáma(i), munkahelyi címe, e-mail címe, esetleges munkaideje, vagy átvevő neve kapcsolattartás céljából a futár részéről.

Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése.

3.4. Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja,a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat az info@csokikorzo.hu email címre küldött leiratkozási kérelem útján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.

Adatfeldolgozó: Dotroll Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

3.5. Nyereményjáték szervezése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése .

Az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága.

Adatfeldolgozó: Dotroll Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

Adattovábbítás: nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe), telefonszáma, e-mailcíme, esetleges megjegyzések a Nyertes részéről, a nyeremény azonosító adatai, értéke: GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése.

3.6. Közösségi oldalakon történő jelenlét
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon (Facebook, Instagram, Twitter), és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja) önként követi.

A kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete.

Az adatkezelés célja: az adott közösségi oldalon a webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, lájkolása és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága.
Adatfeldolgozó: Dotroll Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

 

IV. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.a) HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.; adószám: 24190239-2-41)A fenti vállalkozás a Társaság vállalatirányítási rendszerének fejlesztése és üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.b) Farkas Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 5420 Túrkeve, TOMPA UTCA 9.; adószám: 68809995-1-36)A fenti egyéni vállalkozó a Társaság weboldalának és informatikai rendszerének üzemeltetése és karbantartása tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.c) DELTHA Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Ola út 20. I. em. 2.; adószám: 11357478-2-20)A fenti vállalkozás a Társaság könyvelési és bérszámfejtési szoftverét biztosítja, ennek keretében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.d) i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.; adószám: 11756420-2-42)A fenti vállalkozás a Társaság járműkövető szoftverét biztosítja, így a Társaság gépjárművezetői tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 

V. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

a) milyen személyes adatait,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelési cél miatt,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Info tv. előírásai alapján a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.A Társaság az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.
Ha az érintett az adatkezelőmeghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekébenbírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen.
Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

• bírósági jogérvényesítés:
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint azokban az esetekben, amikor az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

• kártérítés és sérelemdíj:
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)is fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A hivatalos NAIH szerv elérhetősége a tájékoztatóban lejjebb olvasható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

a) ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

5.6. A jogorvoslathoz való jog

5.6.1. Társasággal történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

5.6.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36(1)3911400

Telefax: +36(1)3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

5.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

VI. Cookie információk

6.1. Hogyan használja a Társaság a cookie-kat

Amikor Ön meglátogatja a http://www.mayachocolate.hu/ honlapot, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket a Társaság különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.

Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Társaságnak többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja.

NÉV: _NID

CÉL: Regisztrál egy egyedi azonosítót, amivel azonosítani tudja a visszatérő látogató eszközét annak érdekében, hogy célzott reklámot láthasson a látogató.

LEJÁRAT: Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap.

6.2. A cookie-k elutasítása vagy letiltása

A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.

A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.

Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az “Opciók” vagy “Beállítások” menün belül találhatók. Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:

Cookie beállítások az Edge böngészőben

Cookie beállítások a Firefox böngészőben

Cookie beállítások a Chrome böngészőben

Cookie beállítások a Safari böngészőben

 

VII. Egyéb tájékoztatások

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

GDPR Adatvédelem GYIK
1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?
Az adatvédelemről elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezik. Ez a két jogszabály az, amely az adatvédelem alapvető, kötelezően alkalmazandó szabályait rögzíti. Emellett természetesen más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) vagy a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (Posta tv.) A Tájékoztató IV. pontjában a webáruházunkban folytatott minden egyes adatkezelés jogalapjánál külön – külön fel is tüntetjük ezeket a jogszabályokat, sőt a konkrét jogszabályhelye(ke)t is.

2. Ki számít érintettnek?
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen pl. a webáruházba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkozó természetes személy. A jogi személyek, azaz a különböző cégjogi formát (Bt. Kft. Zrt.) választó gazdasági társaságok adatai (név, elérhetőség stb.) ugyanis nem tartoznak a GDPR és az Info tv. hatálya alá.

3. Milyen adatom minősül személyes adatnak?
Lényegét tekintve minden olyan adat, amelyből közvetlen vagy közvetett módon, de azonosítható az adott természetes személy. Ennek megfelelően ilyen adat nemcsak az adott személy (érintett) személyi igazolványában és lakcímkártyájában lévő adat lehet, hanem ezen felül ugyanúgy ide tartozik az érintett képmása, hangja, e-mail címe, telefonszáma, számítógépes e-mail címe, autója rendszáma, egy kamerafelvétel stb. is.

4. Érintettként van valamilyen korlátja annak, ha szeretném kérni a korábban megadott adataim törlését?
Igen, azokat az adatokat, amelyek megőrzését jogszabály írja elő, azoknak a törlését nem lehet kérni. Ilyen pl. a webáruházban vásárlás esetén a vásárlás során megadott adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig meg kell őrizni. De ugyanakkor pl. a hírlevélküldéshez megadott adatok törlését természetesen lehet kérni és amennyiben a webáruházban nem történt vásárlás, akkor az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén az érintett természetes személynek pl. a regisztráció, hírlevél küldés, nyereményjátékra jelentkezés stb. érdekében korábban megadott összes személyes adatát törli.

5. Továbbítja-e valakinek és ha igen kinek a webáruház a megadott személyes adataimat?
Webáruházunk csak és kizárólag azoknak a partnercégeknek továbbít személyes adatot, akiknek vagy jogszabály előírása, vagy az érintett önkéntes hozzájárulása alapján erre lehetősége van. A Tájékoztató IV. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetjük, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, pl. futárszolgálatnak a feladata ellátásához szükségesek.

6. Biztonságban tudhatom-e a webáruház részére különböző okokból megadott személyes adataimat?
Igen, webáruházunk folyamatosan igyekszik a GDPR és az Info tv. előírásainak teljes körűen megfelelni. Ennek során egyrészt betartjuk a Tájékoztatóban rögzített alapelveket, másrészt kiemelt figyelmet fordítunk a webáruház informatikai szempontú védelmére is. Emellett munkatársaink adatvédelmi szempontú képzéséről sem feledkezünk meg. A megadott adatokat sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk tovább a Tájékoztatóban felsorolt partnereinken kívül semmilyen más harmadik jogi, vagy magánszemélynek.

7. Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?
Ezzel kapcsolatosan kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Tájékoztató VIII. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogokat.

8. Milyen formában kérhetem az adataim törlését?
Az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címünkön, e-mail címünkön, a weboldalon keresztül, azaz bármilyen formában azok közül az elérhetőségek közül, amelyeket a Tájékoztató X. pontjában feltüntetett elérhetőségeinknél talál.

9. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, törlését?
Nincs. Mindennemű ilyen kérést díjmentesen és mindennemű feltételtől, előírástól mentesen teljesítünk.

10. Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak?
Ezzel kapcsolatosan szintén kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Tájékoztató IX. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogorvoslati lehetőségeket.

11. Van-e valamilyen díja, költsége annak, ha tájékoztatást kérek a kezelt adataimról?
Nincs. Ingyenesen adunk tájékoztatást arról, hogy webáruházunkban milyen jogalapon, milyen időtartamig milyen személyes adatát kezeljük. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valaki visszaélésszerűen újra és újra ismétlődő jelleggel kérje ugyanazon információk megadását, amelyet pl. egy hónappal korábban már bizonyíthatóan az érintett rendelkezésére bocsátottunk. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek joga van ésszerű összegű díjat felszámítania, vagy a megtagadhatja a kérelem ismételt teljesítését.

12. Meddig tárolják az adataimat?
Ez minden egyes adatkezelési cél és jogalap esetén eltérő ideig. Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléseknél, ahol emellett kötelező jogszabályi előírás nincs, csak és kizárólag addig tároljuk a személyes adatot, amíg az érintett nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását. Pl. hírlevél, marketing célú üzenetek küldése. Ahol viszont kötelező jogszabályi előírás van, mit pl. vásárlás esetében a fentebb említett Számv. tv. 169. § (2) bekezdése, vagy panasz minőségi kifogás esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17. § (7) bekezdése alapján addig tároljuk az adatot, amíg ezt az adott jogszabályi előírás kötelezővé teszi.

13. Az Adatkezelőnél kik jogosultak megismerni az adataimat?
Mindegyik munkatársunk csak azokat az adatokat ismerheti meg, amelyekhez a munkája végzéséhez szükség van.

14. Ha regisztráció során megadom a személyes adataimat, de nem vásárolok, meddig őrzik meg ezeket a személyes adataimat?
Addig amíg nem kéri az érintett, hogy töröljük, ill. amíg meg nem szünteti a webáruházban létrehozott fiókját.

15. Ha már korábban vásároltam a webáruházban a vásárláshoz megadott adataimon felül megadott további adataim törlésére van lehetőség?
Természetesen ezeket kérésre bármikor töröljük, így pl. a hírlevél küldéshez, nyereményjátékra jelentkezéshez stb. megadott adatokat (e-mail cím, telefonszám, felhasználónév stb.).