Általános szerződési feltételek

A www.mayachocolate.hu weboldal és webáruház üzemeltetője:

Név: Csoki Korzó Kft.

Székhely: 7627 Pécs, Szeder utca 32/2.

Elérhetőségek: Telefon: +3630 2771 621, +3670 347 2501; Email: info@mayachocolate.hu

Az üzemeltető cég képviselője: Takács Evelin ügyvezető

Cégjegyzékszám: 02-09-078242

Adószám: 23710085-2-02

Bankszámlaszám: K&H Bank: 10402427-50526548-83861007

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@mayachocolate.hu honlapon írásban jelezheti. A webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az ÁSZF elfogadását követően van mód. Az ÁSZF elfogadásával Ön a rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze felénk. Kínálatunkban különlegesen finom és kiemelkedő minőségű belga és francia kézzel készült csokoládékat, nyalókákat, pralinéket, trüffeleket, forró csokoládékat, paleo és allergiamentes (tej, cukor, gluténmentes) finomságokat, és persze szezonális termékeket talál.

 

  1. Távollevők között létrejövő szerződés A szerződés tárgya a Csoki Korzó Kft. internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét hivatkozási oldalra kattintva ismerheti meg. A megrendelés elküldésével és annak a Csoki Korzó Kft. email által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a Csoki Korzó Kft. 7627 Pécs, Szedfer utca 32/2. (cégjegyzékszám: 02-029-078242, adószám: 23710085-2-02, bankszámlaszám: 10402427-50526548-83861007) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint. A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

 

  1. Elállási jog gyakorlása: A Vásárló a szerződéstől 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó elállási jogát a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a, a 45/2014. Kormányrendeletben 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja. Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szállító vállalta e költség viselését.

 

  1. Kivételek az elállási jog gyakorlása alól: A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállásra való jogát. Fentiek értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze. Abban az esetben azonban, ha a Vevő a Szállító által már elkészített kreációk közül választja ki a terméket, úgy Vevő jogosult a fent már részletezettek szerint 14, azaz tizennégy napon belül elállási jogát gyakorolni. Ha a Szállító által előre elkészített csokoládé ragasztócsíkkal ellátott nylon csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása, vagy értékesítése termék természeténél fogva nem lehetséges a Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja. Az esetleges vásárlói panaszok, vagy a Vevő általi gyakorolt elállási jog alkalmával termék és csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a Szállító minden esetben megvizsgálja. A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni. A csomag Szállítóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére. 3. Fogyasztói kifogások kezelése A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, székhelye/postacíme:7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., telefonszáma:+3672-507-154, telefaxszáma+3672-507-152, mobil20/283-3422, e-mail címe:  kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

  1. Adatkezelés: Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsájtott adatok a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EKirányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatokkezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény; az egyének védelméről a személyesadatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel) Az webáruház használata során a Csoki Korzó Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója (Pl: Posta vagy futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez) részére történik. A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a Csoki Korzó Kft-nek, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Csoki Korzó Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Csoki Korzó Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése. A Vevő kifejezett hozzájárulása esetén a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat a Szállító által működtetett hírlevélre. Szállító a Vevő által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban azinfo@mayachocolate.hu e-mail címen.

 

  1. Szavatosság: A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

 

  1. A www.mayachocolate.hu webáruházában történő böngészés

A  weboldalon regisztráció nélkül is böngészhet, megismerkedhet különleges termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Vásárlás azonban csak regisztráció után lehetséges. Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A webáruházunk nem mutat készletet.  Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül visszaigazolunk. Készlettel kapcsolatban (különösen nagy mennyiségű rendelés esetén) telefonon is módjában áll érdeklődni ügyfélszolgálatunkon. A rendelést követően a csokoládé elkészítése a lehető legrövidebb időn belül, a további részletek jövőbeni megbeszélés tárgyát képezik.

 

  1. A vásárlás menete:

Regisztráció: Megrendeléshez regisztrálnia kell az oldalon. A “Regisztráció” feliratra kattintva, a megjelenő regisztrációs ablakban kell megadnia valós adatait. A jelszó a későbbi bejelentkezésekhez szükséges titkos azonosító. A jelszó nem tartalmazhat ékezeteket, minimális hossza 6 karakter. Ez lehet bármilyen betű vagy szám. Ha elfelejtette jelszavát, kérésére elküldjük e-mailben.

Vásárlás az Webáruházban: Válassza ki a csokoládét, melyet meg szeretne vásárolni, majd a „Kosárba” gombra kattintva helyezze a Kosárba, majd a későbbiekben a megjelenő képernyőn beállíthatja a kívánt mennyiséget.

A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut rakott bele. A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy tétel törléséhez kattintson a Kosár tartalma ablakban, a termék darabszáma melletti „x” gombra. Ha befejezte az áruk összeválogatását, a „Szállítási és fizetési adatok megadása” gomb megnyomásával léphet tovább. A megjelenő ablakokban ellenőrizze, és ha szükséges módosítsa adatait, majd a Megrendelés gombra kattintva véglegesítse megrendelését. A kézbesítés szempontjából fontos, hogy olyan – lehetőleg mobil – telefonszámot adjon meg, amin napközben is el tudjuk érni.

A rendelés elfogadása: A rendelés beérkezéséről és elfogadásáról a rendszer automatikus e-mailt küld önnek.

Ha bármilyen probléma merül fel a megrendelt termékekkel kapcsolatban, vagy az egyébként szükségessé válik, a megadott telefonszámon fogjuk keresni Önt.

A termékek szállítási módja: Csomagjainkat a Dpd futárszolgálat segítségével szállítjuk ki. A Dpd futár vállalja, hogy azokat a feladást követő munkanapon, munkaidőben (8-18) kézbesíti a címzettnek. Ha szükséges, a Dpd a küldeményt két alkalommal kísérli megkézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a Dpd a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Dpd a címhelyen ismételten értesítőt hagy. Garanciát csak a termékgyártásából eredő sérülésekre, állagromlásra vállalunk a csokoládét illetően. A helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozás, törés, olvadás a vevő felelőssége.

Házhozszállítási költség: A megrendelt áruk értékétől függően a következő szállítási költségeket számítjuk fel:  Csomagolási és szállítási költség 0-5 kg súlyig: 1600 Ft, 5-10 kg között: 1750,-ft, 10-20 kg között: 1950,-ft.

A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és csak Magyarországon történő kiszállítás esetén érvényesek. Külföldi szállítás esetén pontos cím ismeretében tudunk árajánlatot adni, ezzel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat az info@mayachocolate.hu e-mail címen.

Csomagolási költség: A termékeket megfelelő méretű karton dobozba csomagoljuk. Ezért külön költséget nem számítunk fel. A forró napokon a terméket thermo csomagolásba csomagoljuk, melynek költségét szintén nem számítjuk fel. A thermo csomagolásban található jégakkukat nem szükséges visszaküldeni számunkra.

Személyes áruátvétel: Lehetősége van a megrendelt csokoládékat üzletünkben is átvenni (7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. Pécs Árkád földszint, Maya Chocolate csokibolt. Nyitvatartás: H-Szo: 9-20, V: 10-18). Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, azt jelezze felénk a megrendelése során.

Szállítási határidők: A megrendeléstől számítottan a csokoládék kézhezvétele maximum 5-7 munkanapon belül várható. Amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem megoldható, felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon vagy emailben és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

Fizetési mód: A www.mayachocolate.hu webáruházában többféle fizetési mód közül választhat. 1,) Rendeléskor előre utalás a megadott bankszámlaszámra: a rendelési folyamat során az általunk megadott bankszámlaszámra kérjük a vásárlás összegét elutalni. Az összeg számlánkon történő jóváírását követően történik a csokoládé postázása. A fizetendő összeget minden esetben Díjbekérő útján kérjük Öntől, ezt e-mail útján küldjük ki Önnek a rendelés leadását követően. 2,) Utánvéttel történő fizetés: a rendelés teljes összegét a futárnak kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja önnek a megrendelt csomagot.

A reklamáció menete: Amennyiben a vásárlás során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze emailben az info@mayachocolate.hu címen vagy telefonon a +3630 2771 621, +3670 347 2501 telefonszámon. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, forduljon fent említett felügyeleti szerveinkhez.